YourConnect Web Hosting

เว็บโฮสติ้งโดเมนเนมVPSวิธีการชำระเงิน

thai flaguk flag

โทร : 02-642-9838แฟกซ์ : 02-642-9839

มือถือ : 097-003-9000, 097-103-9000, 097-203-9000

Transfer Domain Name

Transfer Domain Name

การย้ายผู้ให้บริการโดเมน หรือ เรียกสั้น ๆ ว่า “การย้ายโดเมน” นั้นควรที่จะดำเนินการก่อนถึงวันหมดอายุโดเมนอย่างน้อย 30 วัน ทั้งนี้การดำเนินการย้ายจะต้องผ่านขั้นตอนการยืนยันการย้ายโดเมน ซึ่งจะเกิดขึ้นทั้งจากฝั่งของผู้ให้บริการรายใหม่ และจากฝั่งของผู้ให้บริการรายเดิม ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาประมาณ 5-7 วัน นับจากวันที่เริ่มดำเนินการย้ายโดเมน และมีการยืนยันการย้ายโดเมนเกิดขึ้น


การย้ายโดเมน นอกจากเป็นการเปลี่ยนผู้ให้บริการ ยังเป็นการต่ออายุโดเมนด้วย อย่างเช่น หากโดเมนของท่านจะหมดอายุในวันที่ 01 January 2010 เมื่อทำการย้ายโดเมนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดเมนของท่านจะถูกต่ออายุโดเมนอัตโนมัติเป็นวันที่ 01 January 2011 ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าโดเมนจะต้องถูกจดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน


หมายเหตุ : การย้ายโดเมนไม่มีผลต่อการเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือการใช้งานอีเมล์ เป็นเพียงการเปลี่ยนผู้ให้บริการโดเมนเนมเท่านั้น


การย้ายโดเมนมี 2 แบบ

1. การย้ายโดเมนแบบ Registrar เดียวกัน หรือ Reseller Transfer หรือ Ownership Transfer ขั้นตอนการย้ายจะใช้ระยะเวลาน้อย แต่จะต้องให้ผู้ให้บริการโดเมนของท่านเป็นผู้ดำเนินการให้ โดยทั้งนี้ผู้ให้บริการโดเมนที่ท่านกำลังจะไปใช้บริการอาจมีการร้องขอข้อมูลจากท่านเพื่อใช้ประกอบการย้ายโดเมน ซึ่งข้อมูลที่ท่านถูกร้องขอ ท่านสามารถสอบถามได้จากผู้ให้บริการโดเมนปัจจุบันของท่าน


2. การย้ายโดเมนแบบคนละ Registrar หรือ Registrar Transfer ขั้นตอนการย้ายโดเมนจะใช้ระยะเวลามากกว่า ซึ่งท่านควรดำเนินการก่อนโดเมนหมดอายุอย่างน้อย 30 วัน