We provide premium cPanel High Performance hosting!

 
Menu

แจ้งชำระเงิน

Home > Company > แจ้งชำระเงิน
 

ท่านสามารถเลือกยืนยันการชำระเงินกับเราได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามข้อมูลด้านล่างนี้

  •    แนบใบนำฝาก หรือไฟล์ที่บันทึกจากระบบ Internet Banking / Mobile Banking หรือสลิปจากตู้ ATM/ADM ส่งมาที่ Email : billing@yourconnect.com
  •    แจ้งยืนยันผ่าน LINE ID ของบริษัท    @yourconnect

  • ** กรุณาระบุชื่อโดเมนที่ใช้บริการหรือเลขที่ใบแจ้งค่าบริการด้วยทุกครั้งหรือยืนยันผ่านแบบฟอร์มแจ้งโอนเงิน


แจ้งโอนเงิน
กรุณากรอกรายละเอียดการชำระค่าบริการให้ครบถ้วน แล้วคลิกที่ปุ่ม "แจ้งชำระค่าบริการ"