We provide premium cPanel High Performance hosting!

 
Menu

ย้ายโดเมนเนม

Home > ย้ายโดเมนเนม
 
 

Domain Name Transfers

    การย้ายผู้ให้บริการโดเมน หรือ เรียกสั้น ๆ ว่า “การย้ายโดเมน” นั้นควรที่จะดำเนินการก่อนถึงวันหมดอายุโดเมนอย่างน้อย 30 วัน ทั้งนี้การดำเนินการย้ายจะต้องผ่านขั้นตอนการยืนยันการย้ายโดเมน ซึ่งจะเกิดขึ้นทั้งจากฝั่งของผู้ให้บริการรายใหม่ และจากฝั่งของผู้ให้บริการรายเดิม ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาประมาณ 5-7 วัน นับจากวันที่เริ่มดำเนินการย้ายโดเมน และมีการยืนยันการย้ายโดเมนเกิดขึ้น

    การย้ายโดเมน นอกจากเป็นการเปลี่ยนผู้ให้บริการแล้ว ยังเป็นการต่ออายุโดเมนอีกด้วย อย่างเช่น หากก่อนดำเนินการย้ายโดเมน โดเมนของท่านจะหมดอายุในวันที่ 01 April 2019 คุณควรเริ่มการย้ายโดเมนไม่เกิน 01 March 2019 หรือ ไม่มากกว่าวันที่ 10 March 2019 เมื่อขั้นตอนการย้ายโดเมนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดเมนของท่านจะถูกต่ออายุโดเมนอัตโนมัติเป็นวันที่ 01 April 2020

    เงื่อนไขเล็กน้อยเกี่ยวกับการย้ายโดเมน โดเมนของท่านต้องจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 60 วัน หรือหากเป็นการต่ออายุ ต้องดำเนินการมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 60 วันเช่นกัน เนื่องจาก Registrar อาจไม่อนุญาตให้ท่านดำเนินการย้ายโดเมน

การย้ายโดเมนไม่มีผลต่อการเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือการใช้งานอีเมล์ เป็นเพียงการเปลี่ยนผู้ให้บริการโดเมนเนมเท่านั้น

การย้ายโดเมนมี 2 แบบ

1. การย้ายโดเมนแบบต่าง Registrar   : การย้ายโดเมนแบบนี้จะใช้เวลาในการดำเนินการ โดยอย่างน้อยอาจอยู่ที่ 5-7 วัน ขึ้นอยู่ว่าเป็น Registrar รายใด การย้ายโดเมนจำเป็นต้องใช้ Authentication Code ในการเริ่มต้นการย้าย ท่านสามารถสอบถามได้จากผู้ให้บริการโดเมนเนมปัจจุบันของท่าน

2. การย้ายโดเมนแบบ Registrar เดียวกัน   : มีความเป็นไปได้ที่ผู้ให้บริการโดเมน จะอยู่ภายใต้ Registrar เดียวกัน การย้ายโดเมนลักษณะนี้ จะใช้ระยะเวลาสั้น และรวดเร็วกว่า ผู้ให้บริการโดเมนจะร้องขอข้อมูลจากท่านเพื่อประกอบการย้ายโดเมน ซึ่งท่านสามารถถามจากผู้ให้บริการโดเมนปัจจุบันได้

สิ่งจำเป็นที่ท่านควรตรวจสอบก่อนเริ่มทำการย้ายโดเมน
อ้างอิงจากการย้ายโดเมนแบบต่าง Registrar

  • ตรวจสอบวันหมดอายุของโดเมน ดังที่แจ้งไปข้างต้นแล้วว่าการย้ายโดเมนควรดำเนินการก่อนโดเมนของท่านหมดอายุอย่างน้อย 30 วัน ด้วยเหตุผลในส่วนของขั้นตอนการย้าย หากท่านไม่สามารถย้ายโดเมนได้ทันก่อนวันหมดอายุ หรือหมดอายุในระหว่างขั้นตอนการย้าย อาจเสี่ยงต่อการที่จะทำให้ไม่สามารถเปิดใช้งานโดเมนได้
  • ตรวจสอบว่าอีเมล์ในส่วนของ Administrative Contact และ Registrant Contact เป็นอีเมล์ที่ท่านใช้งานอยู่หรือไม่ เนื่องจากระบบจะทำการส่งอีเมล์เพื่อยืนยันการย้ายโดเมนไปที่อีเมล์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
  • โดเมนที่ท่านต้องการย้ายไม่ได้ถูกล็อคอยู่ (หากโดเมนถูกล็อคอยู่ สามารถแจ้งปลดล็อคได้กับผู้ให้บริการโดเมน)
  • ท่านต้องแจ้ง Authentication Code ของโดเมนให้ทราบ (บางผู้ให้บริการเรียกว่า Domain Secret, Transfer Secret หรือ EPP Code) เพื่อประกอบขั้นตอนการดำเนินการย้ายโดเมน ท่านสามารถสอบถามได้จากผู้ให้บริการโดเมนของท่าน
ขั้นตอนการย้ายโดเมน
1. แจ้งชื่อโดเมนและ Authentication Code ของโดเมนให้ทางบริษัททราบ เพื่อเป็นการเริ่มต้นขั้นตอนการย้ายโดเมน

เมื่อโดเมนอยู่ในระหว่างขั้นตอนการย้าย ท่านจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ของโดเมนได้ รวมถึงการแก้ไข Name server ของโดเมน

2. หลังจากเร่ิมต้นการย้ายโดเมน จะใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน ขึ้นอยู่ว่าเป็น Registrar รายใด

3. เมื่อโดเมนถูกดำเนินการย้ายเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับรายละเอียดสำหรับการจัดการ แก้ไขโดเมน อีกครั้งหนึ่ง และท่านสามารถแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง

Included with your domain

 

DNS Management

Manage your domain easily via your account. Once logged-in select your domain to manage all aspects of it.

Easily manage:

  • Nameservers
  • Transfer lock
  • WHOIS information
  • Privacy protection
 

Privacy protection

Manage the privacy on your domain by purchasing privacy protection. This will replace your WHOIS data with dummy data.