We provide premium cPanel High Performance hosting!

 
Menu

วิธีการชำระเงิน

Home > Company > วิธีการชำระเงิน
 

วิธีการชำระค่าบริการ

ท่านสามารถเลือกชำระค่าบริการได้โดยผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้


1. โอนเงินผ่านธนาคาร / Internet Banking / ตู้ ATM/ADM

ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด รามคำแหง (สัมมากร) 136-2-26205-1 ออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย บริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด รามคำแหง 151 735-2-37492-4 ออมทรัพย์
ธนาคารทหารไทย บริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด ทองหล่อ 182-2-03189-2 ออมทรัพย์

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่าง ๆ เป็นความรับผิดชอบของลูกค้า ไม่สามารถหักออกจากยอดค่าบริการที่ต้องชำระได้

** หลังจากทำการโอนเงินแล้ว ทางบริษัทขอให้ท่านแจ้งยืนยันการชำระเงินให้ทางบริษัททราบด้วย ไม่เช่นนั้น ทางบริษัทจะไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นยอดโอนจากลูกค้าท่านใด

ท่านสามารถเลือกยืนยันการชำระเงินกับเราได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามข้อมูลด้านล่างนี้ :


2. ชำระผ่านเช็คธนาคาร / แคชเชียร์เช็ค

ท่านสามารถชำระด้วยเช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม “บริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด” และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความบนหน้าเช็ค   และไม่รับเช็คที่มีการสั่งจ่ายล่วงหน้า

ทางบริษัทมีบริการเข้าไปรับเช็ค กรณีมียอดค่าบริการตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไป (เฉพาะลูกค้าในเขตกรุงเทพ นนทบุรี สมุทรปราการ) โดยท่านจะได้รับใบกำกับภาษี ณ วันที่บริษัทเข้าไปรับเช็ค

ท่านสามารถจัดส่งเช็คให้บริษัทได้ทางไปรษณีย์พร้อมหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) แต่ทั้งนี้ทางบริษัทจะออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน โดยลงวันที่วันเดียวกับที่เช็คเคลียริ่งเท่านั้น

ที่อยู่สำหรับออกใบหัก ณ ที่จ่าย
บริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 20 ยูนิต 2004-2007
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105546010681
ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร
บริษัท ยัวร์คอนเน็ค จำกัด
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 20 ยูนิต 2004-2007
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
 

สำหรับใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน ทางบริษัทจะส่งกลับให้ท่านโดยเร็วที่สุด3. ชำระผ่านระบบ PayPalสามารถดำเนินการได้ดังนี้
1. ไปที่หน้าระบบสมาชิกของ  
2. Login เข้าระบบด้วย Paypal Account ของท่าน
3. ไปที่แถบ “เครื่องมือ” และเลือกเมนู “ชำระเงิน”
4. ที่ช่อง “ชำระเงินให้” ใส่อีเมล    billing@yourconnect.com และทำตามขั้นตอนของระบบจนเสร็จสิ้น

** กรณีชำระด้วย PayPal บวกค่าธรรมเนียมเพิ่ม 3.9% **